ประชาสัมพันธ์เข็มทิศท่องเที่ยว ฉบับ Summer Destinations

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Intelligence Center) ที่สามารถนำเสนอข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านตลาดการท่องเที่ยวรวมถึงคาดการณ์สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว และตลาดท่องเที่ยวยุคใหม่ เพื่อชี้นำทิศทางสถานการณ์การท่องเที่ยวและแนวโน้มใหม่ๆ ด้านการท่องเที่ยว จุึงได้จัดทำเอกสารเข็มทิศท่องเที่ยวฉบับที่สามขึ้น เพื่อเป็นตัวพยากรณ์อนาคตและทิศทางการท่องเทียวไทยในทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้แก่ภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดได้ที่

http://marketingdb.tat.or.th/compass