Elephant Nature Park

เป็นโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยในภาคเหนือของประเทศไทยนั้น ได้มีการเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1990 โดยมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับช้างโดยเฉพาะ 

053-81875, 053-272855
Share :