พิพิธภัณฑ์ชาวเขา

พิพิธภัณฑ์ชาวเขาก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2508  ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้นล่างเป็นที่ตั้งสำนักงาน ห้องผลิตสื่อ และร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ มีทั้งหมด 3 ชั้น ภายในอาคารจัดแสดงเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาทั้ง 9 เผ่า คือ กะเหรี่ยง แม้ว เย้า มูเซอ ลีซอ อีก้อ  ลัวะ ถิ่น และขมุ  รวมทั้งชนเผ่าตองเหลือง และกลุ่มอื่น ๆ จัดแสดงผ้า เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย และเป็นศูนย์สารสนเทศกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง (ห้องสมุด) ตลอดจนจัดแสดงพระราชกรณียกิจบนพื้นที่สูง ตามโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์

เปิดให้เข้าชม วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

ถ. โชตนา อ. เมือง
053 210 872, 053 112 716
Share :