วัดศรีโสดา

17 หมู่ 2 ถนนศรีวิชัย ตำบล สุเทพ ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ ซึ่งครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาเป็นผู้ริเริ่มสร้างทางขึ้นสู่ดอยสุเทพ เป็นวัดซึ่งทำการอบรมและดำเนินโครงการธรรมจาริกเผยแผ่ธรรมสู่ชาวเขาในถิ่นทุรกันดาร 9 เผ่าของภาคเหนือ ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมอุปถัมภ์การศึกษาธรรมของสามเณรและภิกษุได้

โทร. 0 5387 2909, 0 5389 2346
Share :