คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

คาดว่าสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2432-2436 ปัจจุบันได้ตกเป็นของตระกูลกิติบุตรและทิพย์มณฑล ซึ่งมอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเป็นศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ซึ่งมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างลักษณะพื้นถิ่นและตะวันตก และเป็นแบบอย่างของสถาปัตยกรรมอิทธิพลตะวันตกที่สร้างในเชียงใหม่ยุคแรกภายใต้การดูแลจัดการและดำเนินงาน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อเก็บข้อมูลและค้นคว้าวิจัย อันนำไปสู่แนวทางในการอนุรักษ์ที่ถูกต้อง เปิดให้ชมวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น. สอบถามรายละเอียดที่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

ถ. พระปกเกล้าด้านที่ติดกับ ถ. ราชดำเนิน ต. ศรีภูมิ
Share :