หมู่บ้านนอแล

ตั้งอยู่บริเวณชายแดน ไทย-พม่า คนที่นี่เป็นชาวเขาเผ่าปะหล่องเชื้อ สายพม่า แต่เดิมคนกลุ่มนี้อยู่ในพม่าและพึ่งอพยพมา มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง นับถือศาสนาพุทธ ทุกวันพระผู้คนที่นี่หยุด อยู่บ้านถือศีล จากหมู่บ้านนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์สวยงามของธรรมชาติบริเวณ พรมแดนไทย-พม่า

Share :