Chiang Mai Showcase 2019

 

สืบสาน รักษา ต่อยอด

ตามพระราชปณิธาน

Chiang Mai Showcase 2019

23 - 24 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ภายใน

 

ภายในงานพบกับกิจกรรม

  • การจัดแสดงผลงาน / โครงการ / กิจกรรมและนวัตกรรมที่โดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่
  • การเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน "เชียงใหม่เมืองนวัตกรรมแห่งอาหาร","เชียงใหม่เมืองสุขภาพระดับโลก" และ "การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่"  ซึ่งดำเนินการภายใต้แนวคิด "เชียงใหม่ เมืองพัฒนาอย่างสมดุล"
  • การจำหน่ายสินค้า OTOP Food Valey / ตลาดประชารัฐ รวมทั้งการแสดงดนตรี และการแสดงศิลปวัฒนธรรม
  • พบกับ บูธรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง จากสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ กระทรวงต่างประเทศ

 

 

 

****
Share :