งานศิลปหัตถกรรมและแกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 28

การออกร้านจำหน่าย สาธิตการแกะสลักไม้ การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม

หมู่บ้านถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง โทร. 053-441-258 กลุ่มหัตกรรมบ้านถวาย โทร. 081-882-4882
Share :