Botanic Festival 2018

  • การสาธิตการทำอาหารดอกไม้กินได้
  • การจัดประกวดสวนถาด
  • การจัดนิทรรศการ
  • การอออกร้านขายอาหาร และเครื่องดื่ม
  • การออกร้านขายพันธุ์ไม้
สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
องค์การสวนพฤษศาสตร์ โทร. 053-841-234 www.qsbg.org
Share :