การบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่

บรรยายให้ความรู้ ในหลากหลายหัวข้อ กิจกรรมเวิร์คช้อป การอภิปลายการพัฒนานวดไทยและสปาในต่างประเทศ , สมุนไพรไทยเพื่อธุรกิจบริการสุขภาพองค์รวม ,การเติบโตธุรกิจสุขภาพในอาเซียน บวก6 และสากล

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม พระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ โทร. 053-224-140-1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-112-668-9
Share :