ลานนา เอ็กซ์โป 2018

- การจัดนิทรรศการ ความก้าวหน้าทางการแพทย์
- บริการสุขภาพ ตรวจสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร และสมุนไพร

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม พระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-112-703 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โทร. 053-112-982
Share :