งานวันเกษตรแห่งชาติ 2561

- นิทรรศการตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร
- แปลงสาธิตเศรษฐกิจแนวใหม่ ตามแนวพระราชดำริ
- มินิ เธียร์เตอร์ กษัตริย์ เกษตร
- ตลาดสินค้า ปลอดภัย สำหรับผู้บริโภค

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-873-016 www.naf.mju.ac.th
Share :