ประเพณีปอยส่างลอง

  • พิธีอุปสมบทสามเณรของชาวไทยใหญ่
วัดป่าเป้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วัดป่าเป้า โทร. 053-418-046
Share :