งานประเพณีของดีอำเภอ สันทราย

  • การประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  • ประกวดไก่ชน
  • ประกวดกลองตึ่งโนง
  • กิจกรรมมัจฉากาชาด
  • การออกร้านแสดงของดีอำเภอสันทราย
  • และประกวดนางสาวสันทราย
บริเวณสนามด้านหน้าที่ว่าการอำเภอสันทราย
ที่ว่าการอำเภอสันทราย โทร. 053-492-009
Share :