งานวันช้างไทยครั้งที่ 19

พิธีบายศรีสู่ขวัญผูกงาช้างและการจัดสะโตกเลี้ยงช้าง จำนวน 70 เชือก

ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม
ปางช้างแม่สา โทร. 053-206-247, 053-206-248
Share :