ข่วงสันกำแพง

อ.สันกำแพง ศูนย์แสดงสาธิตจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานของทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. พิเศษทุกวันเสาร์เปิดตั้งแต่ 10.00 – 21.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

053-330100
Share :